Strona główna»Biuro Prasowe»Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

14.07.2014

Komentarz Michała M. Lisieckiego do decyzji KNF

Inne wersje: txt

Komentarz Michała M. Lisieckiego, twórcy i prezesa Platformy Mediowej Point Group SA, wydawcy tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”:

Dlaczego decyzję KNF po analizie muszę nazwać skandaliczną?

Sprawiedliwy, profesjonalny, sprawny i surowy regulator jest niezbędny dla zdrowego rozwoju rynku finansowego i ochrony bezpieczeństwa jego uczestników. Jednak kara nałożona w lipcu br. na PMPG SA nie jest ani sprawiedliwa, ani nie wynika z profesjonalnego osądu sprawy, dotyczy wydarzeń sprzed lat, a nałożona została kilkanaście dni po tym, jak tygodnik „Wprost” opublikował taśmy zawierające zapis skandalicznych spotkań ludzi władzy. Jej wysokość tworzy realne zagrożenie dla dalszego istnienia tygodników wydawanych przez spółki grupy PMPG SA oraz jest znacznie wyższa w stosunku do możliwości finansowych ukaranego podmiotu, niż miało to miejsce w przypadku kar dotychczas nakładanych na inne spółki. Kara tej wysokości, tworząc ryzyko dla dalszego istnienia spółki, karze wszystkich Akcjonariuszy, których interesu KNF rzekomo chce bronić.

W mojej  ocenie PMPG SA nie naruszyła przepisów ustawy o ofercie publicznej i rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, bowiem zgodnie z ich postanowieniami sporządziła swoje raporty okresowe w oparciu o zasady określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR). Wszelkie dane zawarte w raportach okresowych sporządzone zostały w sposób zgodny z przedmiotowymi zasadami, dokładnie tak, jak wynika z ustawy i tego, co napisała KNF.

Raporty okresowe przekazywane były do publicznej wiadomości wraz z opinią biegłego rewidenta zawierającą jego zastrzeżenia i każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z nimi, a tym samym dokonania oceny sytuacji finansowej spółki. Spółka konsekwentnie prezentowała we wszystkich raportach okresowych, w związku z którymi została nałożona kara, swoje stanowisko i konsekwentnie przekazywała wraz z raportami ocenę biegłego rewidenta odnośnie tego stanowiska. Zdaniem moim i ekspertów, których opinii zasięgnęliśmy, twierdzenie komisji o tym, że raporty przedstawiały dane niezgodne ze stanem faktycznym, nierzetelne lub mogące wprowadzić w błąd - nie znajduje potwierdzenia w faktach.

Komisja w toku postępowania nie przeprowadziła dowodu z opinii biegłego, aby zbadać, czy faktycznie doszło do naruszenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i czy ewentualne naruszenie może mieć wpływ na zniekształcenie raportów okresowych. Brak przeprowadzenia takiego dowodu w sytuacji, gdy wymagane było uzyskanie wiedzy specjalistycznej, w ocenie Spółki skutkuje wadliwością decyzji wydanej przez KNF.

Ponadto kara nałożona z brakiem umiaru ze strony KNF i brakiem zachowania proporcjonalności do sytuacji majątkowej Spółki godzi w interes wszystkich akcjonariuszy spółki i uczestników obrotu - co paradoksalnie stoi w sprzeczności z fundamentalnym celem, w jakim została powołana Komisja Nadzoru Finansowego. Stanowisko Spółki co do niezachowania proporcji w wymiarze kary w stosunku do zdolności finansowych Spółki i zakresu jej działania potwierdza analiza dotychczas nałożonych kar. 

Spółka: Platforma Mediowa Point Group SA/Wysokość kary: 500 000 zł/Rodzaj naruszenia: Informacje okresowe/Kapitały własne spółki: 11 mln 869 tys./Kapitalizacja spółki: 35 mln zł

 

Spółka: Atlanta Poland SA/Wysokość kary: 250 000 zł/Rodzaj naruszenia: Informacje okresowe/Kapitały własne spółki: 53 mln 12 tys. zł /Kapitalizacja spółki: 44 mln zł

 

Spółka: FAM Grupa Kapitałowa SA/Wysokość kary: 250 000 zł/Rodzaj naruszenia: Informacje okresowe/Kapitały własne spółki: 61 mln 606 tys. zł /Kapitalizacja spółki: 19 mln zł

 

Spółka: Radpol SA/Wysokość kary: 100 000 zł/Rodzaj naruszenia: Informacje okresowe/Kapitały własne spółki: 86 mln 123 tys. zł /Kapitalizacja spółki: 255 mln zł

 

Spółka: Grupa Żywiec SA/Wysokość kary: 100 000 zł/Rodzaj naruszenia: Informacje okresowe/Kapitały własne spółki: 184 mln 341 tys. zł /Kapitalizacja spółki: 3 mld 790 mln zł

 

Spółka: Eurocash SA/Wysokość kary: 400 000 zł/Rodzaj naruszenia: Informacje poufne i bieżące/Kapitały własne spółki: 477 mln 20 tys.  zł /Kapitalizacja spółki: 5 mld 340 mln zł 

 

Spółka: Emperia Holding SA/Wysokość kary: 500 000 zł/Rodzaj naruszenia: Informacje poufne i bieżące /Kapitały własne spółki: 581 mln 897 tys. zł/Kapitalizacja spółki: 876 mln zł

 

Spółka, którą kieruję, nie jest niestety wyjątkiem, jeżeli chodzi o regułę odczucia, że decyzja KNF jest krzywdząca.

Jest jednak jedną z niewielu, która złamie powszechnie przyjęty brak publicznej krytyki wobec decyzji komisji,  powodowany strachem i siłą ewentualnego odwetu, jakimi komisja dysponuje wobec nadzorowanych podmiotów.

Na razie jednak wciąż mamy nadzieję, że Komisja weźmie pod uwagę naszą argumentację i na skutek wniosku o ponowne bezstronne rozpoznanie sprawy odstąpi od nałożenia kary.

Z poważaniem,

Michał M. Lisiecki

@mmlisiecki

 Dokumentację sprawy i wielostronicową korespondencję z komisją udostępniamy na www.pmpg.pl w komunikacie „PMPG odwoła się od decyzji KNF”.

 

 

Bookmark and Share

Logowanie dla dziennikarzy

Zapamiętaj mnie
Przypomnij hasłoZarejestruj się

Kontakt dla mediów