Strona główna»Biuro Prasowe»Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

28.08.2014

GK PMPG podsumowuje I półrocze 2014: wzrost zysku i rentowności. Niższe zadłużenie

Inne wersje: txtpdf
  • wzrost zysku netto o 63 proc.
  • wzrost EBITDA o 64 proc.
  • wzrost rentowności o 7,5 pkt. proc.
  • spadek wskaźnika zadłużenia o 15 pkt. proc. 

 

 

Zyskiem netto w wysokości 5 mln 884 tys. zł zamknęła I półrocze 2014 Grupa Kapitałowa Platforma Mediowa Point Group (GPW: POINTGROUP, PGM). EBITDA wyniosła 7 mln 29 tys. zł wobec 4 mln 275 tys. w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zamknęły się na poziomie 30,56 mln zł. 

 

okres 6 miesięcy

zakończony

30.06.2014

 okres 6 miesięcy

zakończony

30.06.2013

zmiana procentowa

 

Przychody ze sprzedaży

30 555

33 945

-10 %

EBIT

6 644

3 020

120 %

EBITDA

7 029

4 275

64 %

Zysk (strata) brutto

6 830

3 565

92 %

Zysk (strata) netto na rok obrotowy

5 884

3 620

63 %

Tab.1. Wybrane dane finansowe. Źródło: Grupa Kapitałowa Platforma Mediowa Point Group SA. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 r. Dane w tys. zł.


Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 50,59 proc. wobec 43,10 proc. w I półroczu 2013 r.

Wzrost zysku to efekt przeprowadzonych działań optymalizacyjnych oraz uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej. Wskutek tych działań istotne zmiany zaszły w strukturze kosztów. Dzięki wyeliminowaniu kosztochłonnych linii biznesowych oraz renegocjacjom umów długookresowych ze stałymi dostawcami udało się znacząco obniżyć koszt własny sprzedaży (o 4,2 mln zł).

Wyeliminowanie nierentownych linii biznesowych spowodowało, że przychody Grupy Kapitałowej były o 10 proc. niższe niż w pierwszym półroczu 2013 r. Warto podkreślić jednak, że poziom przychodów gotówkowych był zbliżony do przychodów w analogicznym okresie 2013 r. Różnica w tej pozycji wynika z niższej wartości obrotu realizowanego w transakcjach barterowych.

Obniżeniu uległ wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy, który 30 czerwca 2014 r. wynosił 52,6 proc. wobec 67,64 proc. rok wcześniej. Wzrósł natomiast wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym – do 95,05 proc. (z 73,71 proc.). Zmiany w tych pozycjach wskazują na poprawę ogólnej sytuacji finansowej GK PMPG, co stanowi potwierdzenie, że przeprowadzana w poprzednich okresach optymalizacja i restrukturyzacja pozwoliły na zbudowanie „zdrowego”  fundamentu firmy i jest podstawą do optymistycznego planowania.  

W opinii zarządu, prezentowane wskaźniki są również podstawą do optymizmu dla akcjonariuszy i inwestorów. Aktualny kurs akcji spółki na GPW nie odzwierciedla jej wartości. Notowania PMPG znacząco ucierpiały po tym, jak spółka ponownie trafiła na Listę Alertów, która nie uwzględnia przeprowadzonych działań naprawczych. „W wynikach PMPG, prognozach, które przedstawiliśmy w pierwszym kwartale, a także w opiniach audytorów, które nie zawierają zastrzeżeń, widać efekty trudnej dwuletniej restrukturyzacji. Zasady funkcjonowania i kwalifikacji do Listy Alertów kwestionują wartość tych działań i faktycznej naprawy sytuacji finansowej spółki” – mówi prezes zarządu, Michał M. Lisiecki, krytycznie odnosząc się do Listy Alertów. Dodaje jednak, że spółka stosuje się do wytycznych GPW w tej sprawie i przedstawiła plan naprawczy zgodny z wymogami Giełdy (http://media.point-group.pl/pr/285560/program-naprawczy-dot.-usuniecia-przyczyny-kwalifikacji-do-segmentu-lista-alertow).

Podstawą do optymizmu jest na pewno stabilny poziom przychodów, który zapewniają kontrakty długoterminowe oraz rynkowa pozycja produktów znajdujących się w portfolio Grupy.

Głównym aktywem GK PMPG pozostaje tygodnik WPROST, który od ponad czterech lat pozostaje najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem w Polsce (wg rankingów Instytutu Monitorowania Mediów, WPROST jest najczęściej cytowanym przez inne media polskim tygodnikiem dekady) i jednym z czasopism o najwyższych przychodach z reklam (wg danych cennikowych publikowanych przez Kantar Media). Rosnącą rolę w tworzeniu przychodów odgrywa również tygodnik „Do Rzeczy”, w którym struktura przychodów jest odmienna od dominującej na rynku i opiera się na sprzedaży egzemplarzowej.

Jednak z punktu widzenia Grupy, to właśnie rynek reklamowy ma istotny wpływ na poziom przychodów i stanowi punkt referencyjny dla oceny jej sytuacji biznesowej. Dlatego Zarząd z ostrożnym optymizmem przyjmuje szacunki mówiące o wzroście wartości krajowego rynku reklamy. Wg domu mediowego Starlink, wzrost ten w pierwszym półroczu wyniósł 1,9 proc.

Zachowanie stabilnych przychodów przy rynku, który, zdaniem analityków, w segmencie prasy może w tym roku zanotować spadek o ponad 20 proc., świadczy o tym, że przyjęta przez Zarząd strategia koncentracji na kluczowych obszarach biznesowych przynosi pozytywny efekt. Z punktu widzenia rozwoju Grupy istotne jest również skupienie się na przygotowaniu solidnych podstaw do cyfryzacji wybranych segmentów działalności i zwiększenia zasięgu w mediach elektronicznych. Według analityków, to właśnie te segmenty są beneficjentami wzrostu rynku.

Wyniki osiągnięte przez GK PMPG po dwóch kwartałach 2014 r. pozwalają Zarządowi na podtrzymanie prognozy ogłoszonej w marcu br. Prognoza na rok 2014 jest oparta, podobnie jak ta prezentowana w 2013 r., na konserwatywnych założeniach. Uwzględniając dynamikę rynku reklamowego i zmiany w jego strukturze, również w tym roku Grupa powinna mieć przychody na stabilnym poziomie ponad 60 mln zł przy kilkunastoprocentowym wzroście rentowności liczonej rok do roku (wzrost EBITDA o 17 proc., licząc od korekty prognozy z końca roku 2013).

 

 

PROGNOZA 2014

14.03.2014

Prognoza 2013 po korekcie

05.12.2013

Przychody ze sprzedaży

64 063

62 916

EBITDA

8 008

6 826

Tab.2. Wybrane dane finansowe. Prognoza dla Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group S.A., marzec 2014

Z punktu widzenia stabilności finansowej GK PMPG, istotną informacją w pierwszym półroczu 2014 r. było korzystne dla spółki zamknięcie sprawy sądowego sporu z Małgorzatą Cimoszewicz. 12 lutego Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał postanowienie, na mocy którego uznał orzeczenie sądu zagranicznego za wykonalne jedynie w zakresie kwoty 50 000 dolarów. Postanowienie to ostatecznie znosi widmo kary w wysokości 5 mln dolarów, które wisiało nad wydawnictwem i było m.in. przedmiotem obaw inwestorów i instytucji finansowych. Komentarz zarządu do tego orzeczenia znajduje się w komunikacie: http://media.point-group.pl/pr/267525/awr-wprost-zamkniecie-sporu-sadowego-z-malgorzata-cimoszewicz-korzystne-dla-spolki.  

Po okresie sprawozdawczym, 14 lipca 2014 roku, Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary finansowej w wysokości 500 000 zł w związku ze wskazanym w przedmiotowej decyzji nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych. Spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, podnosząc argumenty przemawiające za uchyleniem tej decyzji i wskazując jednocześnie, że wysokość kary jest nieadekwatna do stwierdzonych naruszeń i sytuacji majątkowej spółki. W sprawozdaniu finansowym ujęta została rezerwa na pokrycie tego zobowiązania w przypadku niekorzystnego dla spółki orzeczenia. Decyzję Komisji ocenił prezes zarządu spółki, Michał M. Lisiecki, w specjalnym oświadczeniu http://media.point-group.pl/pr/284280/komentarz-michala-m.-lisieckiego-do-decyzji-knf.

 

Wpływ na działalność prowadzoną przez emitenta mają również niektóre publikacje wydawanych przez spółki zależne czasopism, w tym w szczególności ujawnienie w dniach 16 i 23 czerwca 2014 roku w wydawanym przez AWR tygodniku WPROST treści rozmów prowadzonych przez osoby pełniące funkcje publiczną. Po przeanalizowaniu skutków wydarzeń związanych z ujawnieniem treści nagrań, zarząd nie dostrzega jednak wynikającego z nich zagrożenia dla funkcjonowania spółki. Wcześniej o ryzyku takim informował prezes spółki. Stosowne oświadczenie w tej sprawie wydała także Rada Nadzorcza spółki: http://media.point-group.pl/pr/284786/oswiadczenie-rady-nadzorczej-spolki-platforma-mediowa-point-group.  

Od marca 2013 r. należąca do GK PMPG spółka AWR WPROST rozpoczęła wydawanie nowego tytułu o charakterze biznesowym – tygodnika WPROST BIZNES, dostępnego wyłącznie w wersji cyfrowej. Więcej informacji o nowym projekcie znajduje się w informacji: http://media.point-group.pl/pr/272746/wprost-biznes-nowy-cyfrowy-tygodnik-biznesowy oraz w informacji o uruchomieniu aplikacji natywnej (http://media.point-group.pl/pr/277757/premiera-aplikacji-natywnej-wprost-biznes-na-europejskim-kongresie-gospodarczym). WPROST BIZNES jest jednym z projektów organicznych, których uruchomienie było anonsowane w liście prezesa Zarządu PMPG przy okazji publikacji raportu za 2013 r., a jednocześnie stanowi element realizacji strategii zarządu w zakresie rozszerzania kluczowych brandów i rozwoju cyfrowych treści premium.

Bieżące informacje o działalności Grupy Kapitałowej PMPG można znaleźć na stronie internetowej firmy (www.pmpg.pl), a także na jej profilach w serwisie społecznościowym Facebook (http://www.facebook.com/PMPG.SA) oraz Twitter (https://twitter.com/POINT_GROUP). 

Bookmark and Share

Kontakt dla mediów