Strona główna » Biuro prasowe » Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

12.03.2021

Nabycie akcji własnych w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji PMPG Polskie Media S.A. od dłużnika będącego akcjonariuszem spółki, celem rozliczenia wierzytelności.

Inne wersje: TXT pdf

Zarząd spółki PMPG Polskie Media S.A. (PMPG) informuje, iż w wyniku opublikowanego w RB nr 44/2021 z dnia 3 marca br. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji na okaziciela spółki poza obrotem zorganizowanym na warunkach wymienionych w ww. raporcie bieżącym, otrzymał jednąofertę sprzedaży akcji, którą zaakceptował.

Podmiotem, który złożył ofertę sprzedaży 400 000 szt. (czterystu tysięcy sztuk) akcji PMPG jest Akcjonariusz spółki
Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii, będący jednocześnie jej dłużnikiem.

Łączna wartość ww. 400 000 szt. (czterystu tysięcy sztuk) akcji, po uzgodnionej przez Strony cenie jednostkowej (odpowiadającej średniej wartości kursu akcji spółki z ostatnich sześciu miesięcy) 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) wynosi 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych, zero groszy), co stanowi ogółem 3,85% w kapitale zakładowym oraz 3,85% udziału w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki PMPG.

Sprzedający, wypełniając postanowienia zawartej umowy sprzedaży akcji, złożył 12 marca br. dyspozycję przeniesienia akcji, będących przedmiotem oferty na rachunek papierów wartościowych PMPG. Z uwagi na fakt, iż podmiot, który złożył ofertę, jest dłużnikiem spółki, zapłata kwoty za nabycie akcji własnych nastąpi w zamian za wygaszenie zobowiązania w wysokości 1 000 000,00 zł (jednego miliona złotych, zero groszy), wynikającego z tytułu nabycia przez Parrish Media N.V. od PMPG wierzytelności z obligacji wyemitowanych przez spółkę Becolour sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, o czym spółka informowała RB nr 27/2016 w dniu 30 grudnia 2016 roku.

W wyniku rozliczenia 12 marca 2021 r. ww. transakcji:

  • W księgach PMPG zostanie w całości odwrócony odpis aktualizujący wierzytelność spółki, co wpłynie na zwiększenie wyniku finansowego spółki za rok obrotowy 2021 o kwotę 1 000 000,00 zł (jednego miliona złotych, zero groszy).
  • PMPG Polskie Media S.A. na dzień 12 marca br. posiada łącznie 767 309 szt. (siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy, trzysta dziewięć sztuk) akcji własnych, które stanowią 7,38% udziału w kapitale zakładowym oraz 7,39% udziału
    w ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki (bieżące informacje dotyczące realizacji przez PMPG Programu Skupu Akcji Własnych są na bieżąco raportowane i dostępne TUTAJ).
  • Liczba posiadanych przez Parrish Media N.V. akcji spółki, jak i liczba głosów przysługujących jej na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, obniżyła się z dotychczasowych 708 732 szt. (siedemset ośmiu tysięcy, siedmiuset trzydziestu dwóch sztuk) akcji, stanowiących 6,82% w kapitale zakładowym spółki i 6,83% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki do 308 732 szt. (trzystu ośmiu tysięcy siedmiuset trzydziestu dwóch) akcji reprezentujących 2,97% w kapitale zakładowym i 2,97% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

  

PMPG Polskie Media

Spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika „e-Wprost” i serwisu internetowego wprost.pl oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika „Do Rzeczy”, magazynu „Historia Do Rzeczy” i serwisu internetowego dorzeczy.pl. 

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

Bookmark and Share
Podobne komunikaty
Inne wersje: txt pdf

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe
PMPG S.A.