Strona główna » Biuro prasowe » Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

23.11.2021

Grupa PMPG Polskie Media S.A. po trzecim kwartale odnotowuje wzrost skonsolidowanego zysku netto o 125%

Wyniki skonsolidowane Grupy PMPG Polskie Media S.A.

 Po trzecim kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 5,2 mln zł wobec zysku 2,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody Grupy Kapitałowej PMPG po trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 20,4 mln zł i były niższe o 14% niż przed rokiem. Spadki wpływów objęły w minionym okresie przychody ze sprzedaży usług reklamowych, projektów eventowych oraz dystrybucji prasy, co jest przede wszystkim wynikiem wpływu pandemii koronawirusa.

Zysk brutto w wysokości 5,6 mln zł wynikał z osiągniętego zysku w wysokości 3,2 mln zł na działalności operacyjnej oraz 2,4 mln zł na działalności finansowej.

Wpływ na wynik finansowy Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. miały dodatkowo zdarzenia jednorazowe, czyli umorzone kwoty subwencji otrzymanej od PFR w kwocie 3,0 mln zł oraz zawiązywane i rozwiązywane odpisy aktualizujące.

Wyniki skonsolidowane Grupy PMPG Polskie Media S.A. po trzecim kwartale 2021 r.

wybrane dane

okres 9 miesięcy

okres 9 miesięcy

zmiana

zmiana

zakończony

zakończony

%

wartości

30.09.2021

30.09.2020

 

 

przychody ze sprzedaży

20 425

23 743

-14%

-3 318

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

11 171

13 660

-18%

-2 489

EBIT

3 169

429

639%

2 740

EBITDA

4 117

1 227

236%

2 890

zysk(strata) brutto

5 581

2 616

113%

2 965

zysk(strata) netto na rok obrotowy

5 213

2 316

125%

2 897

 

Wyniki jednostkowe PMPG Polskie Media SA

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 4,597 mln zł wobec 1,243 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody PMPG po trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 11,7 mln zł i były niższe o 31% niż przed rokiem. Spadki wpływów objęły w minionym okresie przychody ze sprzedaży usług reklamowych oraz projektów eventowych, co jest przede wszystkim skutkiem pandemii COVID-19.

Pierwsze trzy kwartały 2021 roku PMPG Polskie Media S.A. zakończyła z zyskiem 2,5 mln zł z działalności operacyjnej wobec straty 1 mln w roku ubiegłym. Główny wpływ na zrealizowany wynik miał wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 2,5 mln zł, co było skutkiem odwrócenia odpisów aktualizujących należności – 1,3 mln zł, umorzenia subwencji PFR – 0,875 mln zł oraz rozwiązanie rezerw - 0,7 mln zł.

Osiągnięty zysk na działalności finansowej w wysokości 2,2 mln zł wynikał z cofnięcia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w kwocie 2,1 mln zł.

Pozytywny wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej (1,6 mln zł) oraz na działalności finansowej (2,2 mln zł) spowodował wypracowanie zysku brutto na poziomie 4,7 mln zł.

Wyniki jednostkowe PMPG Polskie Media S.A. po trzecim kwartale 2021 r.

wybrane dane

okres 9 miesięcy

okres 9 miesięcy

zmiana

zmiana

zakończony

zakończony

%

wartości

30.09.2021

30.09.2020

 

 

przychody ze sprzedaży

11 737

17 044

-31%

-5 307

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

8 297

8 162

2%

135

EBIT

2 496

-974

356%

3 470

EBITDA

3 372

-253

1433%

3 625

zysk(strata) brutto

4 660

1 273

266%

3 387

zysk(strata) netto na rok obrotowy

4 597

1 243

270%

3 354

Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media S.A., przyjęła dane finansowe kwartalne z zadowoleniem:- Wyniki po trzecim kwartale 2021 oceniam pozytywnie. Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię biznesową, co przynosi dobre rezultaty. Ogólna sytuacja spowodowana pandemią wciąż trwa, ale jako spółka potrafimy w niej sprawnie funkcjonować, dopasowując do realiów codzienne działania. Odbywają się wydarzenia, takie jak gala nagrody Strażnik Pamięci tygodnika „Do Rzeczy” czy Orły Wprost. Nasze media doskonale realizują strategię rozwoju cyfrowego, zarówno w zakresie portali internetowych, jak i treści płatnych, co m.in. potwierdzają raporty sprzedaży ZKDP rok do roku za wrzesień 2021, według których tygodnik „Do Rzeczy” jest najbardziej rosnącym tytułem w swojej kategorii – skomentuje.

Działania Grupy PMPG Polskie Media S.A. w 2021 roku

W 2021 roku powołano nowy zarząd: spółką PMPG Polskie Media S.A. zarządzają prezes Katarzyna Gintrowska, wiceprezes odpowiedzialna za finanse - Jolanta Kloc oraz Agnieszka Jabłońska odpowiedzialna za HR i komunikację.

Istotnym wydarzeniem pierwszych trzech kwartałów było podpisanie przez PMPG Polskie Media umowy o współpracy z międzynarodowymi Partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP, dotyczącą budowy nowych platform technologicznych o zasięgu międzynarodowym (szczegóły w informacji prasowej: Grupa PMPG Polskie Media podpisała list intencyjny ze światowymi liderami nowych technologii). W następstwie tej umowy powołana została międzynarodowa spółka celowa B8 International AG z siedzibą w Szwajcarii, której prezesem została Ilona Weiss

3 listopada zakończył się rozpoczęty 15 stycznia 2019 roku program skupu akcji własnych. W ramach zakończonego programu Spółka skupiła 796 291 akcji własnych, przeznaczając kwotę 1 969 095,62 zł. Skupione akcje własne stanowią 7,66% udziału w kapitale zakładowym.

W dniu 29 czerwca Walne Zgromadzenie Spółki zdecydowało o rozpoczęciu kolejnego programu skupu akcji własnych. Spółka planuje przeznaczyć w nowym programie skupu akcji własnych kwotę 1 000 000 zł oraz uruchomić program w listopadzie br. Spółka posiada obecnie łącznie 805 006 akcji własnych, które stanowią 7,74% udziału w kapitale zakładowym.

Dodatkowo 17 sierpnia 2021 roku PMPG Polskie Media nabyła prawo własności 10% udziałów spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Tym samym PMPG Polskie Media stało się jedynym wspólnikiem spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. posiadając 100% udziałów. Wartość transakcji nabycia udziałów spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. nie ma istotnego wpływu na działalność Emitenta. Jednakże zapewnienie posiadania wszystkich udziałów spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o. może mieć w przyszłości istotne znaczenie dla działalności Emitenta z uwagi na możliwość swobodnego kształtowania polityki, w szczególności w zakresie polityki dywidendowej czy inwestycyjnej, wobec spółki Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost" Sp. z o.o., która stanowi dla Spółki kluczowe aktywo.

- Osiągane rezultaty i pozytywna dynamika wskaźników finansowych pokazują, że po roku gruntownych zmian nasza organizacja w pełni przystosowała się do nowej rzeczywistości potwierdzając zdolność do trwałego wzrostu - mówi Jolanta Kloc, wiceprezes zarządu PMPG Polskie Media S.A. nadzorująca obszar finansowy.

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

Bookmark and Share
Podobne komunikaty

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe
PMPG S.A.