Strona główna » Biuro prasowe » Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

28.04.2022

Wynik Grupy PMPG Polskie Media S.A. - wzrost EBITDA i stabilny zysk netto.

Inne wersje: TXT pdf

Wyraźnie widoczne efekty transformacji cyfrowej. Wzrost EBITDA i stabilny skonsolidowany zysk netto.

Komentarz Zarządu

W 2021 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,160 mln zł i wygenerowała 91 % wzrostu EBITDA r/r. Zysk brutto w wysokości 4,5 mln zł wynikał z osiągniętego zysku w wysokości 4,3 mln zł na działalności operacyjnej oraz 0,2 mln zł na działalności finansowej.

W mln zł

2021 rok

2020 rok

Wynik na działalności operacyjnej

4,3

1,8

Wynik na działalności finansowej

0,2

3,5

Zysk brutto

4,5

5,4

 

wybrane dane

okres 12 miesięcy

okres 12 miesięcy

zmiana

zmiana

zakończony

zakończony

%

wartości

31.12.2021

31.12.2020

 

 

przychody ze sprzedaży

30 174

32 807

-8%

-2 633

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

17 668

19 592

-10%

-1 924

EBIT

4 296

1 828

135%

2 468

EBITDA

5 620

2 949

91%

2 671

zysk(strata) brutto

4 490

5 353

-16%

-863

zysk(strata) netto na rok obrotowy

4 160

5 110

-19%

-950

Osiągnięte rezultaty potwierdzają, że decyzje o zmianie modelu wydawniczego „Wprost” podjęte w 2020 roku, tj. przejście na w pełni cyfrowe rozwiązania przyniosły rezultaty w postaci polepszenia wskaźników zarówno finansowych, jak i branżowych. Podsumowując, rok 2021 był czasem transformacji i budowania udziałów na rynku platform cyfrowych. Solidna baza daje przestrzeń do tego, by w roku 2022 skupić się na dalszym rozwoju w obszarze monetyzacji siatki reklamowej oraz komercjalizacji kontentu wydawniczego.

Grupa PMPG należy do TOP 20 największych wydawców internetowych z ponad 9,4  mln użytkowników i ponad 201 mln odsłon (za Mediapanel/Gemius PBI, marzec 2022).  „Wprost” pozostaje numer 1 tygodnikiem opinii, co  potwierdzają comiesięczne rankingi cytowalności IMM oraz zasięgi serwisu wprost.pl „Tygodnik Do Rzeczy wg danych PBC (w porównaniu do grudnia 2020 r.) zanotował wzrost rozpowszechniania płatnego o 4,6% oraz ponad 53% wzrostu sprzedaży wersji cyfrowych (e-wydań) głównie sprzedawanych jako płatne dostępy do e-wydań i dodatkowych treści na stronie dorzeczy.pl. Podane wzrosty sprawiły, że „Tygodnik Do Rzeczy” był jedynym tytułem w grupie tygodników opinii ze wzrostem rozpowszechniania płatnego rok do roku  i jednym wśród tygodników opinii z takim wzrostem sprzedaży prenumeraty tradycyjnej.

W 2021 roku powołano nowy zarząd: spółką PMPG Polskie Media S.A. zarządzają prezes Katarzyna Gintrowska, wiceprezes odpowiedzialna za finanse – Jolanta Kloc oraz Agnieszka Jabłońska odpowiedzialna za HR i komunikację. 

Rok 2021 to zmiany na poziomie zarządu, ale przede wszystkim rozwój organizacji – rekrutacja liderów i identyfikacja nowych obszarów wzrostu. Kontynuujemy procesy transformacji i konsekwentnie zmierzamy w kierunku budowy nowoczesnej Grupy opartej na technologiach cyfrowych. Dotychczasowe rezultaty potwierdzają, że podejmujemy właściwe decyzje. To zachęca do kolejnych inwestycji w ludzi i narzędzia. Rok 2022 to dalsza praca nad konkurencyjną ofertą dla Klienta biznesowego i indywidualnego oraz doskonalenie procesów wewnętrznych – komentuje Prezes Zarządu Katarzyna Gintrowska.

Przychody Grupy Kapitałowej PMPG w 2021 roku wyniosły 30,2 mln zł i były niższe o 8 % niż przed rokiem. Spadek przychodów jest wynikiem wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy oraz wynikiem zakończenia wydawania tygodnika „Wprost” w wersji drukowanej z końcem I kwartału roku ubiegłego. Spadki wpływów objęły w minionym okresie przychody ze sprzedaży usług reklamowych, projektów eventowych oraz dystrybucji prasy.

Wpływ na wynik finansowy Grupy w 2021 r. miały dodatkowo zdarzenia jednorazowe, czyli umorzone kwoty subwencji otrzymanej od PFR w kwocie 3,0 mln zł oraz zawiązywane i rozwiązywane odpisy aktualizujące. 

Wyniki jednostkowe PMPG Polskie Media S.A. Znaczący wzrost zysku netto oraz wskaźnika EBITDA.

W roku 2021 r. PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 8,321 mln zł wobec 3,211 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody PMPG w 2021 r. wyniosły 18,6 mln zł i były niższe o 18 % niż przed rokiem. Spadki wpływów objęły w minionym okresie przychody ze sprzedaży usług reklamowych oraz projektów eventowych.

 

wybrane dane

okres 12 miesięcy

okres 12 miesięcy

zmiana

zmiana

Zakończony

zakończony

%

wartości

31.12.2021

31.12.2020

 

 

przychody ze sprzedaży

18 580

22 706

-18%

-4 126

zysk(strata) brutto ze sprzedaży

13 423

11 802

14%

1 621

EBIT

4 000

-337

1 287%

4 337

EBITDA

5 200

660

688%

4 540

zysk(strata) brutto

8 511

3 197

166%

5 314

zysk(strata) netto na rok obrotowy

8 321

3 211

159%

5 110

Rok 2021 PMPG Polskie Media S.A. zakończyła z zyskiem w wysokości  brutto  8,5 mln zł  na który składa się zysk z działalności operacyjnej w wysokości 4,0 mln zł oraz zysk z działalności finansowej w wysokości 4,5 mln zł

 W mln zł

2021 rok

2020 rok

Wynik na działalności operacyjnej

4,0

-0,3

Wynik na działalności finansowej

4,5

3,5

Wynik brutto

8,5

3,2

 

Główny wpływ na zrealizowany wynik miał wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę 1,6 mln zł, co było wynikiem odwrócenia odpisów aktualizujących należności – 1,2 mln zł oraz umorzenia subwencji PFR – 0,875 mln zł.

Osiągnięty zysk na działalności finansowej w wysokości 4,5 mln zł wynikał głównie z cofnięcia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w kwocie 2,5 mln zł oraz z otrzymanych przychodów z tytułu dywidend od spółek zależnych w kwocie 5,0 mln zł.

W dniu 3 listopada zakończył się rozpoczęty 15 stycznia 2019 roku program skupu akcji własnych.

W ramach zakończonego programu Spółka skupiła 796 291 akcji własnych przeznaczając kwotę 1 969 095,62 zł. Skupione akcje własne stanowią 7,66% udziału w kapitale zakładowym.

W dniu 29 czerwca Walne Zgromadzenie Spółki zdecydowało o rozpoczęciu kolejnego programu skupu akcji własnych. Spółka planuje przeznaczyć w nowym programie skupu akcji własnych kwotę 1 000 000 zł. Program skupu Akcji Własnych II rozpoczął się w dniu 23 listopada 2021 r. i będzie trwał do dnia 29 czerwca 2026 roku albo do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na ten cel.

Spółka posiada obecnie łącznie 828 565 akcji własnych, które stanowią 7,98 % udziału w kapitale zakładowym.

 

PMPG Polskie Media S.A.

Spółka holdingowa działająca na rynku tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl i e-tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”.

 

Bieżące informacje ze spółki spółki PMPG Polskie Media SA (GPW: PMPG) na www.pmpg.pl oraz na profilach w serwisach Twitter: https://twitter.com/PMPG_PL i Facebook: https://www.facebook.com/PMPG.SA.

 

Bookmark and Share
Podobne komunikaty
Inne wersje: txt pdf

Kontakt dla mediów

Biuro prasowe
PMPG S.A.