21.09.2021, 17:30, PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

    Notatka prasowa

    Wyniki Grupy PMPG Polskie Media S.A. po I półroczu 2021 r.:  znaczący wzrost skonsolidowanego zysku netto i  EBITDA.  Transformacja cyfrowa przynosi rezultaty. 


    Komentarz Zarządu
Pierwsze półrocze 2021 roku Grupa PMPG Polskie Media zamyka solidnym wzrostem zysku netto o ponad 600% do poziomu 4,5 mln złotych.   Kontynuujemy pozytywny trend z pierwszego kwartału, który był ostatnim w którym porównanie rok do roku dotyczy okresu sprzed pandemii.  Osiągnięte rezultaty potwierdzają, że decyzje o zmianie modelu wydawniczego „Wprost” podjęte w 2020 roku, tj. przejście na w pełni cyfrowe rozwiązania przyniosły rezultaty w postaci głębokich zmian organizacyjnych w Grupie oraz polepszenia wskaźników finansowych. Grupa PMPG należy do TOP 20 największych wydawców internetowych z ponad 7 mln użytkowników i ponad 120mln odsłon (za Mediapanel/Gemius PBI, sierpień 2021).  „Wprost” pozostaje liderem tygodników opinii co potwierdzają comiesięczny ranking cytowalności IMM oraz zasięgi serwisu wprost.pl. Dorzeczy.pl jest absolutnym liderem wśród serwisów prawicowych z ponad 2,3 mln realnych użytkowników i prawie 36 mln odsłon. 
W 2021 roku powołano nowy zarząd: spółką PMPG Polskie Media S.A. zarządzają prezes Katarzyna Gintrowska,  wiceprezes odpowiedzialna za finanse -  Jolanta Kloc oraz Agnieszka Jabłońska odpowiedzialna za HR i komunikację. 
Istotnym wydarzeniem pierwszego półrocza było podpisanie przez PMPG Polskie Media umowy o współpracy z międzynarodowymi Partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP, dotyczącą budowy nowych platform technologicznych o zasięgu międzynarodowym (szczegóły w informacji prasowej: Grupa PMPG Polskie Media podpisała list intencyjny ze światowymi liderami nowych technologii). W następstwie tej umowy powołaliśmy międzynarodową spółkę celową B8 International AG z siedzibą w Szwajcarii, której prezesem została Ilona Weiss.
W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,521 mln zł wobec zysku 0,638 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
wybrane dane
okres 6 miesięcy
okres 3 miesięcy
zmiana 
zmiana 
zakończony
zakończony
%
wartości
30.06.2021
30.06.2020
 
 
przychody ze sprzedaży
13 032
17 257
-24%
-4 225
zysk(strata) brutto ze sprzedaży
7 469
10 074
-26%
-2 605
EBIT
2 997
-7
+ 4 2914%
3 004
EBITDA
3 643
518
+ 603%
3 125
zysk(strata) brutto
5 105
917
+ 457%
4 188
zysk(strata) netto na rok obrotowy
4 521
638
+ 609%
3 883
 
Przychody Grupy Kapitałowej PMPG po pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 13,0 mln zł i były niższe o 24% niż przed rokiem. Spadek przychodów jest wynikiem wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy oraz wynikiem zakończenia wydawania tygodnika „Wprost” w wersji drukowanej z końcem I kwartału roku ubiegłego. Spadki wpływów objęły w minionym półroczu przychody ze sprzedaży usług reklamowych, projektów eventowych oraz dystrybucji prasy.
Zysk brutto w wysokości 5,1 mln zł wynikał z osiągniętego zysku w wysokości 3,0 mln zł na pozostałej działalności operacyjnej oraz 2,1 mln zł na działalności finansowej.
Ograniczenie działalności wydawniczej i eventowej pozwoliło na zredukowanie kosztów sprzedaży i operacyjnych o 3,9 mln zł, co w konsekwencji wpłynęło na osiągnięcie zysku operacyjnego na poziomie 3,0 mln zł oraz wskaźnika EBITDA na poziomie 3,6 mln zł, znacząco wyższych niż w roku ubiegłym.  
Wpływ na wynik finansowy Grupy w I półroczu 2021 r. miały dodatkowo zdarzenia jednorazowe czyli umorzone kwoty subwencji otrzymanej od PFR w kwocie 2,7 mln zł oraz zawiązywane i rozwiązywane odpisy aktualizujące.
  
Wyniki jednostkowe PMPG Polskie Media SA
Znaczący wzrost zysku netto oraz wskaźnika EBITDA 
 
W pierwszym półroczu 2021 r. PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 2,834 mln zł wobec straty w wysokości 4 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Przychody PMPG po pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 7,0 mln zł i były niższe o 45% niż przed rokiem. Spadki wpływów objęły w minionym półroczu przychody ze sprzedaży usług reklamowych oraz projektów eventowych.
 
 
wybrane dane
okres 6 miesięcy
okres 3 miesięcy
zmiana 
zmiana 
zakończony
zakończony
%
wartości
30.06.2021
30.06.2020
 
 
przychody ze sprzedaży
7 020
12 747
-45%
-5 727
zysk(strata) brutto ze sprzedaży
1 326
5 624
-76%
-4 298
EBIT
4 989
-993
+602%
5 982
EBITDA
5 575
-523
+ 1166%
6 098
zysk(strata) brutto
3 008
3
+ 100167%
3 005
zysk(strata) netto na rok obrotowy
2 834
-4
+ 70950%
2 838
 
Pierwsze półrocze 2021 roku PMPG Polskie Media S.A. zakończyła z zyskiem 1,3 mln zł z działalności operacyjnej wobec straty 1 mln w roku ubiegłym. Główny wpływ na zrealizowany wynik miał wzrost pozostałych przychodów operacyjnych o 2,7 mln zł, co było wynikiem odwrócenia odpisów aktualizujących należności – 1,3 mln zł, umorzenia subwencji PFR – 0,875 mln zł oraz rozwiązanie rezerw - 0,5 mln zł.
Osiągnięty zysk na działalności finansowej w wysokości 1,7 mln zł wynikał z cofnięcia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w kwocie 1,7 mln zł.
Pozytywny wynik finansowy na pozostałej działalności operacyjnej (1,5 mln zł) oraz na działalności finansowej (1,7mln zł) spowodowały wypracowanie zysku brutto na poziomie 3 mln zł.
- Osiągane rezultaty i pozytywna dynamika wskaźników finansowych pokazują, że po roku gruntownych zmian nasza organizacja w pełni przystosowała się do nowej rzeczywistości potwierdzając zdolność do trwałego wzrostu - mówi Jolanta Kloc, wiceprezes zarządu PMPG Polskie Media S.A. nadzorująca obszar finansowy.
- Wyniki półrocza oceniam pozytywnie. Wskazują, że podążamy dobrą drogą. Trzymamy kurs. Cieszy mnie, że warunki prowadzenia działalności normalnieją i że mogliśmy wrócić do organizowania wydarzeń i spotkań w świecie rzeczywistym.  W ubiegłym tygodniu „Wprost” wręczył ShEO Awards nagradzając kobiety-liderki i   Innowatory - nagrody na najbardziej innowacyjnych firm i produktów. Obydwa wydarzenia okazały się dużym sukcesem.  Reakcje uczestników i odbiorców wskazują, że wszyscy pragniemy powrotu do normalności.  - skomentowała Katarzyna Gintrowska, prezes zarządu PMPG Polskie Media S.A
PMPG Polskie Media S.A.
Spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do Grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca serwisu wprost.pl i e-tygodnika „Wprost” oraz spółka Orle Pióro, wydawca serwisu dorzeczy.pl i  tygodnika „Do Rzeczy” oraz magazynu „Historia Do Rzeczy”. Silnie angażuje się w proces przemian cyfrowych. We współpracy z międzynarodowymi partnerami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP Limited, zamierza przyspieszyć transformację cyfrową Grupy Kapitałowej oraz stworzyć innowacyjne modele biznesowe i platformy technologiczne bazujące na sztucznej inteligencji, których efektem ma być zbudowanie unikalnej i trwałej przewagi konkurencyjnej w Europie.