26.04.2023, 18:56, PMPG POLSKIE MEDIA S.A.

    Notatka prasowa

    Kolejny dobry rok Grupy PMPG Polskie Media S.A. Grupa osiągnęła 52 proc. wzrostu przychodów w 2022 r.


    W 2022 r. Grupa Kapitałowa PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,4 mln zł. Zysk brutto w wysokości 5,7 mln zł wynikał z osiągniętego zysku w wysokości 3,8 mln zł z działalności operacyjnej oraz 1,9 mln zł z działalności finansowej. To kolejny dobry rok w historii Grupy.
Grupa PMPG Polskie Media S.A. może zaliczyć 2022 rok do udanych. Grupa podtrzymała dynamiczny rozwój osiągając wzrost przychodów na poziomie 52 proc. licząc r/r (45,71 mln zł, wobec 30,17 mln zł w 2021 r.). Tym samym zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 59 proc. Zysk brutto całej Grupy zwiększył się o 28 proc. r/r. Skonsolidowana EBITDA po eliminacji zdarzeń jednorazowych wyniosła 2,2 mln zł, wobec 2,1 mln zł w roku 2021.
Porównanie wyników Grupy r/r
2022 rok
2021 rok
Wynik na działalności operacyjnej (w mln zł)
3,8
4,3
Wynik na działalności finansowej (w mln zł)
1,9
0,2
Zysk brutto (w mln zł)
5,7
4,5 
Tab. 1 Wybrane dane finansowe (źródło: RAPORT WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG za rok 2022)
wybrane dane(w tys. zł)
okres 12 miesięcy
okres 12 miesięcy
zmiana 
zmiana 
zakończony
zakończony
%
wartości
31.12.2022
31.12.2021
  
przychody ze sprzedaży
45 716
30 174
52%
15 542
zysk(strata) brutto ze sprzedaży
28 011
17 668
59%
10 343
EBIT
3 852
4 296
-10%
-444
EBITDA
5 305
5 620
-6%
-315
zysk(strata) brutto
5 731
4 490
28%
1 241
zysk(strata) netto na rok obrotowy
4 408
4 160
6%
248
Tab. 2 Wybrane dane finansowe (źródło: RAPORT WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG za rok 2022)
Wzrost przychodów ze sprzedaży związany był z rozwojem produktów wydawniczych wprost.pl i dorzeczy.pl oraz wzrostem atrakcyjności oferty reklamowej dla klientów biznesowych. Zarząd kontynuował również, przyjętą w 2020 roku, strategię horyzontalnego rozwoju w obszarze serwowanych treści dziennikarskich.
Spółka AWR Wprost  wprowadziła nowe, autorskie formaty podcastów „Wprost Przeciwnie”, „Wprost o Kulturze” i „Niedyskrecje Parlamentarne”. Nowe treści ukazują się co tydzień w serwisie wprost.pl przysparzając wydawcy nowych, zaangażowanych użytkowników. Podcasty są dostępne na Spotify, Google Podcast i YouTube. W połowie roku uruchomiony został projekt dom.wprost.pl, który okazał się sukcesem i będzie dalej rozwijany. Konsekwentny rozwój oferty wydawniczej zaowocował średnim wzrostem miesięcznej liczby realnych użytkowników serwisu wprost.pl w 2022 r w stosunku do poprzedniego roku o dodatkowe blisko 1 mln 290 tys*. Niemal analogiczna, pozytywna zmiana dotyczy serwisu dorzeczy.pl gdzie przyrost realnych użytkowników r/r przekracza 1 mln 200 tyś, co oznacza ponad 50 proc. wzrost liczby użytkowników. Średniomiesięczna liczba realnych użytkowników dla obu serwisów grupy PMPG Polskie Media wyniosła 8,2 mln i była wyższa o 20 proc. w stosunku do 2021 roku.
- Z zadowoleniem obserwujemy wzrastające zaangażowanie użytkowników naszych serwisów, co potwierdza wzrastająca liczba odsłon na użytkownika (dla wprost.pl 11,2 w 2022 versus 10,4 w 2021 wg GEMIUS PBI) oraz utrzymujący się pozytywny trend w pozyskiwaniu subskrybentów - komentuje Robert Pstrokoński, Dyrektor Zarządzający wprost.pl i dorzeczy.pl.
„Tygodnik Do Rzeczy” zanotował ponad 20 proc. wzrostu sprzedaży wersji cyfrowych (e-wydań) w grudniu 2022 r. w porównaniu do grudnia 2021. Według danych średnich PBC dla rozpowszechniania płatnego na wydanie, w porównaniu do roku 2021, tygodnik „Do Rzeczy” zanotował wzrost 3,6 proc. na wydanie. Podane wzrosty sprawiły, że „Tygodnik Do Rzeczy” był jedynym tytułem w grupie tygodników opinii ze wzrostem średniego rozpowszechniania płatnego na wydanie w 2022 roku w stosunku do 2021 roku oraz liderem jeżeli chodzi o wzrost liczby sprzedaży e-wydań w grudniu 2022 w stosunku do grudnia roku 2021. 
- Ciągły rozwój i poprawianie atrakcyjności oferty reklamowej dla klienta biznesowego zaowocowały wzrostem przychodu. Dodatkowym, pozytywnym impulsem okazało się stopniowe ograniczanie liczby zakazów, nakazów i zaleceń związanych ze stanem epidemii, co pozwoliło na organizację wydarzeń biznesowych oraz zaktywizowało klientów biznesowych do działań w obszarze reklamy, promocji i PR. Wypracowany zysk Grupa będzie inwestować w dalszy rozwój zarówno domen głównych obu serwisów jak i innych domen o tematyce lifestyle – dodaje Katarzyna Gintrowska Prezes Zarządu PMPG Polskie Media S.A.
 
Wyniki jednostkowe PMPG Polskie Media SA
W roku 2022 r. PMPG Polskie Media S.A. osiągnęła jednostkowy zysk netto w wysokości 9,485 mln zł wobec 8,321 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży PMPG w 2022 r. wyniosły 28,7 mln zł i były wyższe o 54 proc. niż przed rokiem. Wzrost przychodów to głównie wpływy ze sprzedaży usług reklamowych oraz projektów eventowych.
wybrane dane(w tys. zł)
okres 12 miesięcy
okres 12 miesięcy
zmiana
zmiana
zakończony
zakończony
%
wartości
31.12.2022
31.12.2021
 
 
przychody ze sprzedaży
28 702
18 580
54%
10 122
zysk(strata) brutto ze sprzedaży
21 811
13 423
62%
8 388
EBIT
5 966
4 000
49%
1 966
EBITDA
7 164
5 200
38%
1 964
zysk(strata) brutto
10 650
8 511
25%
2 140
zysk(strata) netto na rok obrotowy
9 485
8 321
14%
1 164
Tab. 3 Wybrane dane finansowe (źródło: RAPORT WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG za rok 2022)
Rok 2022 PMPG Polskie Media S.A. zakończyła z zyskiem brutto w wysokości 10,7 mln zł  na który składa się zysk z działalności operacyjnej w wysokości 6,0 mln zł oraz zysk z działalności finansowej w wysokości 4,7 mln zł.
Porównanie wyników Grupy r/r
2022 rok
2021 rok
Wynik na działalności operacyjnej (w mln zł)
6,0
4,0
Wynik na działalności finansowej (w mln zł)
4,7
4,5
Wynik brutto (w mln zł)
10,7 
8,5 
Tab. 4 Wybrane dane finansowe (źródło: RAPORT WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PMPG za rok 2022)
Główny wpływ na zrealizowany wynik miał 54 proc. wzrost przychodów ze sprzedaży. EBITDA wzrosła o 38 proc., zysk brutto o 25 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Osiągnięty zysk na działalności finansowej w wysokości 4,7 mln zł wynikał głównie z cofnięcia odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych w kwocie 2,8 mln zł oraz z otrzymanych przychodów z tytułu dywidend od spółek zależnych w kwocie 2,8 mln zł.
Działalność eventowa jest od lat ważnym elementem tożsamości dla obu marek wydawniczych Grupy. Spółka PMPG Polskie Media S.A. wypracowała optymalny proces produkcji eventów. Duże zasięgi i moc opiniotwórcza marek „Wprost” i „Do Rzeczy” sprawiają, że jest to istotny strumień przychodu. Drugim ważnym elementem składowym jest obszar sprzedaży programatycznej. Zarządzanie inwentory reklamowym odbywa się na poziomie Grupy PMPG i podległa ciągłemu procesowi zmian, optymalizacji oraz automatyzacji. W efekcie stawki osiągane ze sprzedaży reklam w modelach programatycznych są benchmarkowo wysokie. Zgodnie z przyjętą strategią Grupa PMPG pozostaje centrum usług wspólnych nie tylko w obszarze sprzedaży i wsparcia sprzedaży, ale też finansów, księgowości i zarządzania kadrami Grupy. Celem spółki jest też strategiczny rozwój oraz poszukiwanie synergii między podmiotami w Grupie przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów obsługi. Dzięki transparentnej alokacji celów i działań operacyjnych poszczególne podmioty i piony organizacyjne mogły skoncentrować się na swoich podstawowych zadaniach.
*dane wg. GEMIUS PBI